วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่างรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมกรมอาชีวศึกษาและองค์การค้าคุรุสภา
ครั้งที่ 1/2535
วันที่ 4 พฤษภาคม 2535 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมอาชีวศึกษา

ผู้มาประชุม 1. นายสุจินต์ ธรรมชาติ องค์การค้าของคุรุสภา
2. นายประเสริฐ นนท์พละ ผู้อำนวยการกองแผนงาน
3. นายพินิจ สว่างคำ องค์การค้าของคุรุสภา
4. นางจริยา ทัพพะกุล ณ อยุธยา กองแผนงาน
5. นายทวีลาภ บริสุทธิ์ธรรม วิทยาลัยพณิชยการบางนา(1.8)

ผู้ไม่มาประชุม 1. นางศรีนวล โกมลวนิช รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
2. นางสาวอัชฌา มัลลิกะมาศ ผู้อำนวยการกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา
3. นายพินิจ ชูธงชัย กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา (1.8)

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. (1.8)

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
โครงการต้นแบบการฝึกงานนักเรียน/นักศึกษา ได้เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 – 2534 และขณะนี้โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว และสืบเนื่องจากการประชุมสรุปผลโครงการต้นแบบฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2535 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการนี้ในลักษณะงานปกติ โดยให้กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการนี้ ดังนั้นกรมอาชีวศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 1010/2535 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 และได้เรียนเชิญท่านคณะกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นมาประชุมในวันนี้ (1.8)

วาระที่ 2 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนโครงการต้นแบบการฝึกงานนักเรียน/นักศึกษาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2535
ที่ประชุมได้เสนอว่าตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1010/2535 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 นั้น มีรายชื่อของคณะกรรมการบางท่านซ้ำกัน ทั้ง 2 ชุด คือ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงาน นอกจากนั้น ผู้ที่รับผิดชอบ เกี่ยวข้องกับการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาโดยตรงของแต่ละสถานศึกษา ไม่ได้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วย ดังนั้น ประธานจึงมอบให้เลขานุการเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการจากสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานนี้โดยตรง และขอให้เพิ่มชื่อ นายฉลอง กุลละวณิชย์ จากองค์การค้าของคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประสานงานด้วย (1.8)

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 แนวทางการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการต้นแบบ การฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา
3.2 แนวทางการดำเนินการจัดทำ วิ.ดี.โอ เกี่ยวกับโครงการต้นแบบการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา (1.8)

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ประธานเสนอว่าควรมีการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2535(1.8)

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
Enter 3

(นางสาววณิชา ศิริกุล)
ผู้จดรายงานการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น